Összehasonlító lista

Általános Szerződési Feltételek

Az itt található Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a prosper vital szolgáltató Kft. (székhely: 6000, kecskemét, matkó tanya 103. CG.: 03-09-102705, adószám:11033468-2-03, képviselő: várnagy csaba ügyvezető, /továbbiakban: IK3D vagy Szolgáltató) által üzemeltetett, az ingatlankorkep3d.com és a korkep3d.hu domain  nevek alatt nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználó és a szolgáltó jogviszonyát szabályozza.

Általános rendelkezések

A jelen fejezetben szabályozottak a Szolgáltató által nyújtott és/vagy üzemeltetett valamennyi szolgáltatás – akár egyenként, akár együttesen kerül felhasználásra – esetén alkalmazandó.

Meghatározások

1. ÁSZF, Szolgáltatási szerződés: ez a dokumentum és a hozzá kapcsolódó mellékletek együttesen
2. Honlap, honlapok (domain): A Szolgáltató által fenntartott www.ingatlankorkep3d.com és www.korkep3d.hu
3. Hirdetés, hirdetések: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, amely display vagy listing hirdetés lehet.
4. Display hirdetés: a domain alá tartozó internetes felületen megjelenített, vagy megjelenítés céljából elhelyezett hirdetések, különösen a bannerek, eDM hirdetések, képes, videós vagy szöveges hirdetések, linkek és/vagy egyéb hirdetések (ide nem értve a listing hirdetéseket – lásd alább)
5. Listing hirdetés: a domainok alá tartozó internetes felületen megjelenített, vagy megjelenítés céljából elhelyezett hirdetések, amelyek a Hirdető (lásd alább) által kerül a Szolgáltató adatbázisába és az ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások
6. Felhasználó: az a személy, aki/amely a Szolgáltató által fenntartott honlapokat megtekinti és/vagy igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat vagy annak bármely részét
7. Hirdető: az a személy, aki/amely a Szolgáltató által fenntartott honlapon Hirdetést (lásd feljebb) tesz közzé
8. Szoftver, szoftverek, alkalmazás: a Szolgáltató által fenntartott a domainok alá tartozó internetes felületen nyújtott szolgáltatásokat működtető programok, alkalmazások és program-kiegészítések
9. korkep 3d: a Szolgáltató által kínált komplex szolgáltatás az ingatlanról készült 3D-s körbejárható felvétel és ezt megjelenítő felület

Rendelkezésre állás

  • A Honlapok működésére vonatkozólag a Szolgáltató 97%-os rendelkezésre állást vállal.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alábbiakért:
   • üzemzavar, hiba vagy egyéb Szolgáltatások működését vagy annak elérését akadályozó esemény, amelyért Szolgáltató nem felelős (internet szolgáltatás hiba vagy kimaradás, elektromos hálózati hiba, elérésben tapasztalható egyéb kommunikációs hiba)
   • a Hirdető vagy Felhasználó által okozott üzemzavar, hiba vagy egyéb esemény,
   • szándékos támadás a Szolgáltató által fenntartott honlappal szemben,
   • az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai vagy egyéb esemény vagy körülmény, amelyek rendszerint az internet működésével együtt járhat.

Szolgáltatások használata

  • Hirdető és/vagy Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által működtetett Honlapok, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele jelen ÁSZF elfogadását követően lehetséges.
  • Hirdető és/vagy Felhasználó a Honlapok használatának tényével az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Abban az esetben, ha Hirdető és/vagy Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, annak rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el kötelezőnek, úgy a Honlapok használatával felhagyni köteles, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételére jogosulatlan.
  • A szolgáltatások igénybevételére (megrendelésére) a Honlapokon keresztül van lehetőség.
  • Hirdető és/vagy Felhasználó a Szolgáltató által fenntartott/kezelt honlapokon, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételekor, a szükséges adatszolgáltatás tekintetében köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni.
   Különös – nem kizárólagos – tekintettel az alábbiakra:
 • Hirdető köteles jelen ÁSZF Különös részében részletezett saját hirdetői besorolásának megfelelően regisztrálni, valamint a megrendeléseket kezelni
 • A valóságnak nem megfelelő hirdetői besorolás alkalmazásával történő Szolgáltató, illetve más Hirdető/Felhasználó megtévesztése TILOS!
 • Fentiekkel ellentétes regisztráció, illetve megrendelés a Hirdető szolgáltatásból történő kizárását vonja maga után.
  • A Felhasználó és/vagy Hirdető a Szolgáltatásba történő regisztráció során, illetve minden további Felhasználóval folytatott érintkezést a személyes adatok vonatkozásában, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően végzi, Adatkezelési Tájékoztató (Link)

Díjcsomagok

4.1.  Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak megtalálhatók a Honlapok vonatkozó alpontjában, illetve a Szolgáltató médiaajánlatában. (Link)

4.2. Szolgáltató az általa megadott díjszabást bármikor jogosult egyoldalú jognyilatkozatával módosítani, a módosított díjszabás a Honlapon történő közzététellel, folyamatban lévő megrendelések esetében a közzétételt követő 15. napon hatályosul.

4.3. Szolgáltató egyedi, különleges Hirdetés közzétételének megrendelése esetén jogosult egyedi határidő megállapítására, valamint ennek vonatkozásában egyedi árképzés alkalmazására. Előzőekről  Szolgáltató és Hirdető egyedileg megállapodnak.

4.4. Fizetős Szolgáltatások igénybevételére az alábbiak szerint van lehetőség:

 • Bankkártyás fizetés
 • Banki átutalás
 • Készpénzes vásárlás

Számlázás

5.1.  Szolgáltató a Hirdető regisztrált nevére és címére e-számlát állít ki.

5.2. Fenti ponttól eltérő módon történő számlaigénylés esetére Szolgáltató tételenként számlamódosítási díjat számít fel.

Ingatlanhirdetések tartalma

6.1. Az ingatlanokhoz feltöltött képek kizárólag a hirdetett ingatlant ábrázolhatják. Fotómontázs, illetve több képet tartalmazó kép feltöltése nem megengedett. Csak az arra jogosulttól származó képek feltöltése megengedett.

6.2. A Honlapon megtalálható Hirdetések, valamint feltöltött képek vízjel nélkül kerülnek közzétételre. Szolgáltató a vízjellel ellátott anyagok közzétételére nem kötelezhető. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját vízjelet helyezzen el a feltöltött képeken és egyéb anyagokon.

6.3. A Hirdetésekhez kapcsolódó szöveges részben elérhetőség, „kifelé mutató link”, obszcén, vagy tiltott szöveg megjelenítése nem megengedett. Az ilyen Hirdetések felfüggesztésre, illetve törlésre kerülnek.

6.4. Szolgáltató jogosult a megjelenítés megtagadására, illetve annak visszavonására az olyan Hirdetések és anyagok vonatkozásában, amelyek jellege, tartalma, megjelenése jogszabályba ütközik, illetve ellentétes a Szolgáltató és partnerei arculatával, vagy szemléletével.

6.5. A Felhasználó és/vagy Hirdető által a Honalapon közzétett valamennyi kép, videó, szöveg és adat (Továbbiakban: Adatok) a közzétevő tulajdonát képezi. A Szolgáltató jogosult:

 • fentebb kifejtett esetekben a feltöltött Adatokat módosítani
 • a tévesen besorolt, illetve az átláthatóbb rendszerezés érdekében az Adatokat átsorolni
 • marketing és üzletiszempontok alapján az Adatokat felhasználni

A Felhasználóval folytatott kommunikáció, tájékoztatás

7.1.  Felhasználó a szolgáltatás igénybevételének tényével hozzájárul, hogy a Szolgáltatótól alkalmanként rendszerüzeneteket kapjon. A rendszerüzenetek tartalmazhatnak:

 • a felhasználói élmény javítását célzó
 • a Szolgáltatás, illetve a rendszer használatával kapcsolatos információkat és útmutatókat
 • új szolgáltatások bemutatását
 • általános, esetlegesen személyre szabott javaslatokat, tanácsokat
 • reklám célú anyagokat
 • egyéb információkat

7.2. A kommunikáció történhet e-mailen keresztül, illetve a Felhasználó és/vagy Hirdető adminisztrációs felületén elektronikus üzenet formájában.

7.3. Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve rögzítheti a telefonközpontján keresztül bejövő hívásokat. Szolgáltató erről a Felhasználót és/vagy Hirdetőt köteles tájékoztatni.

7.4. A Szolgáltatóval történő kommunikáció elsődleges nyelve a magyar.

Felelősségi szabályok

8.1. A Hirdetések jogszabályi előírásba ütköző tartalommal nem bírhatnak.

8.2. A Hirdető és/vagy Felhasználó felel és szavatol

 • az általa közzétett Hirdetés jogszerűségéért, különös tekintettel arra, hogy jogosult az ingatlan meghirdetésére
 • azért, hogy a Hirdetésben szereplő valamennyi minőségvizsgálati, valamint megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék vonatkozásában az előzetes vizsgálatot elvégezték, ezáltal a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség/előírás hatálya alá
 • az általa közzétett Adatok és Nyilatkozatok valódiságáért
 • a megtévesztő reklámok tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén
 • a Hirdetésben szereplő Adatok hitelességéért és valóságtartalmáért
 • a közzétett Adatokat érintő utólagos változások feltüntetésének elmulasztása esetén az esetleges reklamációk, bírságok, kártérítési igények tekintetében
 • Hirdető tudomásul veszi továbbá, hogy a más szolgáltatók felé (fogadó portálok) történő esetleges áttöltés további fizetős szolgáltatásokat is jelenthet, melyre Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs, és amelyért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A fogadó portálok felé történő áttöltések igénybevételével Hirdető kifejezetten kéri, hogy a hirdetésekben szereplő adatait Szolgáltató továbbítsa a fogadó portál üzemeltetője részére.

Hirdető elismeri felelősségét egyúttal vállalja, hogy a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló felelősségének megszegéséből fakadó bírságot, kártérítést, költséget és minden pénzben kifejezhető egyéb hátrányos jogkövetkezmény az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek vele szemben érvényesítenek.

Hirdetőt közvetlen helytállási kötelezettség terheli az illetékes Hatóság, illetve a jogaiban sérelmet szenvedett féllel szemben. Köteles a fentiekben kifejtett bírságot, kártérítést és költséget esedékességkor megfizetni, illetve amennyiben azt Szolgáltató helyette teljesítette, úgy Felhasználónak és/vagy Hirdetőnek Szolgáltatóval szemben azonnali megtérítési kötelezettsége van.

8.3. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel:

 • a Hirdető és harmadik személyek között esetlegesen fennálló jogvitáért, különösen, ha annak alapja a Hirdető által szolgáltatott adatoktól való eltérés, valamint az adatok valóságtartalmának tisztázása
 • Hirdető hibás, vagy késedelmes teljesítéséért
 • a Hirdető által közzétett hibás, hiányos adatokért
 • a hibás vagy hiányos adatokból eredő károkért
 • Hirdető és/vagy Felhasználó és harmadik személyek között létrejövő szerződés meghiúsulásáért
 • üzemzavar, hiba vagy egyéb Szolgáltatások működését vagy annak elérését akadályozó eseményért (internet szolgáltatás hiba vagy kimaradás, elektromos hálózati hiba, elérésben tapasztalható egyéb kommunikációs hiba)
 • vis maior eredményeképpen történő hibás vagy elmaradt teljesítésért
 • Hirdető és/vagy Felhasználó által okozott károkért
 • a Honlap(ok) használatával összefüggésben keletkező esetleges károkért
 • A Honlapra feltöltött adatok geo-kódolására a Szolgáltató által igénybe vett külső partner által biztosított adatok hibás vagy nem helytálló voltáért .

8.4. Felhasználó/Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ingatlankörkép 3D és a körkép3D kapcsán felmerülő valamennyi következmény és esemény kapcsán. Felhasználó/Hirdető kifejezetten vállalja, hogy a Szoftver használata kapcsán felmerülő kockázatokat felmérte, helyesen mérlegelte és ennek tudatában veszi igénybe a szolgáltatás(oka)t

8.5. A Honlapra feltöltött Hirdetések vonatkozásában Szolgáltató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti reklámközzétevőnek minősül.

Szerzői jogok

9.1. Szolgáltatót a Honlapok, illetve a Szoftver vonatkozásában szerzői jogi védelem illeti meg. Mint a vonatkozó szerzői jogok kizárólagos jogosultja nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan KÜLSŐ Harmadik fél joga, amely őt, illetve Felhasználót és/vagy Hirdetőt a Szoftver és a Honlapok használatában akadályozná vagy korlátozná.

9.2. Szolgáltató előzetes írásos engedélye, illetve felhasználási megállapodás hiányában tilos a Honlapok, továbbá az azokon fellelhető valamennyi adat (grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, szöveg, program stb.), illetve a vonatkozó Szoftver bármilyen nemű terjesztése, másolása, többszörözése, feldolgozása. Felhasználó és/vagy Hirdető kizárólag saját felhasználásra a Honlapokon fellelhető egyes adatokat kinyomtathatja, illetve merevlemezre mentheti, azonban nem jogosult a többszörözött részek terjesztésére, megosztására, forgalomba hozatalára vagy egyéb más módon történő hasznosítására.

9.3. A Honlapok teljes egészében, a reklámokkal, Hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlapok tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz közvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

9.4. A Honlapokról történő adat átvétele kizárólag beágyazott hivatkozás útján történhet, olyan módon, hogy az eredeti információ nem kerülhet módosításra, valamint a Honlapokra visszamutató hivatkozásnak egyértelműen és minden esetben ki kell tűnnie.

9.5. Felhasználó és/vagy Hirdető köteles minden olyan magatartástól és cselekménytől tartózkodni, ami közvetve, vagy közvetlenül alkalmas a fent részletezett szerzői művekhez kapcsolódó jogok megsértésére. Szolgáltató a szerzői jogok megsértése esetén kártérítési igénnyel élhet.

9.6. Felhasználó és/vagy Hirdető köteles tartózkodni minden olyan alkalmazás vagy rendszer használatától, ami hatásában a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését korlátozza, akadályozza, ellehetetleníti, vagy ezt célozza. Felhasználó és/vagy Hirdető ilyen jellegű magatartása/cselekménye kártérítés igényt alapoz meg Szolgáltató részére.

AdatKezelés

10.1. Szolgáltató a Honlapok, illetve a Honlapokon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

10.2. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és/vagy Hirdetőt, hogy a személyes adatok kezelése kifejezett hozzájárulásukkal történik. Amennyiben a hozzájárulásuk nem szükséges, úgy az adatkezelés jogalapja minden esetben a Szolgáltató jogos érdeke, illetve jogszabály rendelkezése, továbbá a Felhasználóval/Hirdetővel létrejövő (létrejött) szerződés teljesítése. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót és/vagy Hirdetőt, hogy a személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelésére érdekmérlegelési teszt elvégzése nélkül kerül sor. E jogalap tekintetében Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

10.3. Felhasználó és/vagy Hirdető a Honlapok használatával, illetve a Honlapokon elérhető szolgáltatások igénybevételével tudomásul veszi és hozzájárul az általa megadott adatok kezeléséhez.  Abban az esetben, ha a Hirdető és/vagy Felhasználó jogi személy kapcsolattartói minőségben, illetve más személy képviseletében jár el, úgy kijelenti, hogy képviselt személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó hozzájárulást előzetesen megszerezte, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli. Előzőekben foglaltak egyúttal kiterjednek mind az adatok Szolgáltató által kezelt Honlap(ok)on való megjelentetésre, mind a más portálokra történő adatfeltöltésekre.

10.4. Felhasználó és/vagy Hirdető kötelezi magát arra, hogy a megadott adatokat a valóságnak megfelelően szolgáltatja, illetve azokat folyamatosan frissíti.

10.5. A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója az alábbi linken érhető el… (ITT)

Szankciók

11.1. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt bármely rendelkezés megsértése esetén Hirdető és/vagy Felhasználóval szemben egyedi döntése alapján, önálló mérlegelési jogkörében eljárva főszabály szerint az alább részletezett szankció(ka)t alkalmazza.

11.2. Jelen ÁSZF, illetve a hozzá tartozó kiegészítő rendelkezések (mellékletek), továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok, vagy egyedi szerződésben vállaltak megszegése esetén Szolgáltató Hirdető és/vagy Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggesztheti. (inaktiválás)

11.3. Jelen ÁSZF, illetve a hozzá tartozó kiegészítő rendelkezések (mellékletek), vagy egyedi szerződésben vállaltak többszöri vagy súlyos megsértése esetén Szolgáltató Felhasználót és/vagy Hirdetőt a Szolgáltatásból törli.

11.4. A Szolgáltatásokra vonatkozó szabályok, illetve a kapcsolódó díjszabással/díjcsomagokkal való rosszhiszemű visszaélés jelen ÁSZF súlyos megszegésének minősül. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek – nem kizárólagos jelleggel – az alábbiak

 • a Szolgáltatások bármilyen módon történő harmadik fél részére való továbbszolgáltatása
 • ugyanazon Hirdető és/vagy Felhasználó ismételt regisztrációja jogosulatlan előnyök szerzése végett a Szolgáltatásokból eredő jogosultságok, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezésekkel való rosszhiszemű visszaélés, továbbá az arra tett kísérlet a Szolgáltatásból való törlést vonhatja maga után, továbbá Szolgáltató kártérítési igénnyel léphet fel Hirdető és/vagy Felhasználóval szemben.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználót, Hirdetőt, hirdetést, anyagot az oldalról – indokolás nélkül – eltávolítson. Indokolás nélküli eltávolítás esetén az esetlegesen megfizetett díjak 50% visszajár. Szolgáltató kizárja a felelősségét az indokolás nélkül eltávolított tartalmakkal kapcsolatban.

11.5. Amennyiben Hirdető díjbekérő/számla alapján fennálló fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, úgy Szolgáltató további felhívás nélkül jogosult Hirdető Szolgáltatáshoz való hozzáférést felfüggeszteni.

11.6. Szolgáltató önálló mérlegelési jogkörben jogosult a hirdetés felfüggeszteni, illetve törölni amennyiben

 • a hirdetés valódiságával, jogszerűségével, a hirdető jóhiszeműségével kapcsolatosan bejelentés érkezett
 • a bejelentésre Hirdető a Szolgáltató megkeresése után sem nyilatkozott, vagy magát kimenteni nem tudta
 • a bejelentés tartalmát Szolgáltató valósnak, kellően bizonyítottnak ítélte meg
 • Szolgáltató a Hirdetés tartalmát valótlannak, jogszerűtlennek, illetve a Hirdetőt rosszhiszeműnek ítéli meg.

11.7. A Szolgáltatási díj a Szolgáltatás felfüggesztésének időszaka alatt is fizetendő, vagyis a késedelmes megfizetés esetén a Szolgáltatás igénybevételének határnapja nem tolódik ki. Továbbá, a határozott időre megrendelt szolgáltatások határidő előtt történő lemondása esetére a szolgáltatási díj időarányos része nem visszatérítendő.

11.8. Abban az esetben, ha a megrendelt Szolgáltatás teljesítése azért marad el, mert

 • Hirdető és/vagy Felhasználó a Szolgáltató szabályainak, jogszabály, a hálózati kommunikáció általános illemszabályai, illetve a jóhiszemű ügyvitel általános szabályai megsértése miatt a Szolgáltatáshoz való hozzáférés felfüggesztésre, illetve törlésre került
 • Hirdető és/vagy Felhasználó jelen fejezetben részletezettek alapján Szolgáltató a Szolgáltatáshoz való hozzáférést felfüggesztette, illetve törölte

úgy Szolgáltató a megfizetésre került díjat nem köteles visszatéríteni.

Vegyes rendelkezések

12.1. Hirdető és/vagy Felhasználó által a Szolgáltatással és a Honlapokkal kapcsolatban megfogalmazott véleményt, észrevételt Szolgáltató saját belátása szerint jogosult közzétenni.

12.2. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapok biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a Felhasználó a biztonságos használat érdekében használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapok használata feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.3. Szolgáltató nem felel azon esetleges károkért, amely a Honlapokra való csatlakozás, valamint a Szolgáltatás használata miatt Hirdetőnél és/vagy Felhasználónál bekövetkezett. A Felhasználó és/vagy Hirdető felel számítógépének, valamint az azon tárolt adatok védelméért.

12.4. Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése végett jogosult további vállalkozót bevonni. Szolgáltató a vállalkozó szolgáltatásáért úgy felel, mintha az adott szolgáltatást maga nyújtotta volna.

12.5. Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseit jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás a Honlapokon történő közzététellel egyidejűleg, míg fizetős Szolgáltatások esetén a közzétételt követő 15. napon lép hatályba. A módosított ÁSZF a Honlapon való közzétételt követően Hirdető és/vagy Felhasználó a Szolgáltatás használatának tényével elfogadja.

12.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar (Magyarországon hatályos) jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

12.7. Az esetlegesen felmerülő jogvita rendezésénél – amennyiben a felek között létrejött szerződés, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – felek a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai tekintik irányadónak. Amennyiben felek a vitát más módon rendezni nem tudják, úgy a hatályos jogszabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának vetik alá magukat.

Különös Rendelkezések

Bevezetés

 • Jelen fejezet az alábbi nevesített szolgáltatásokra, illetve Hirdetőkre és/vagy Felhasználókra vonatkozó különös rendelkezéseket foglalja magában.
 • Az alábbi rendelkezések főszabály szerint jelen ÁSZF általános rendelkezéseivel együtt értelmezendők és alkalmazandók, ugyanakkor bizonyos esetekben eltérő szabályozást is tartalmazhatnak. Amennyiben jelen ÁSZF-ben szabályozott Általános és Különös rendelkezések eltérő szabályokat állapítanak meg, úgy a Hirdetőre és/vagy Felhasználóra, valamint a Szolgáltatásra az alábbiak részletezett Különös rendelkezések irányadók.

Az ingatlanközvetítőkre vonatkozó rendelkezések

Az Ingatlanközvetítő meghatározása

Ingatlanközvetítőnek minősül, aki szolgáltatási tevékenységet folytat az ingatlanok adásvételi, bérleti szerződésének létrejötte érdekében. Tevékenysége során

 • Ingatlanhirdetéseket ad fel
 • Ingatlanokat mér fel
 • Eladási/bérbeadási árakat és feltételeket határoz meg
 • Ügyfeleket kezel, közvetít össze
 • Tárgyaláson vesz részt
 • Szerződést készít
 • Tanácsadást, segítségnyújtást vállal

Ingatlanközvetítő (Hirdető) kizárólag a hozzá tartozó szolgáltatáscsomagon belül tehet közzé hirdetést.

Az Ingatlanközvetítőnek nyújtott szolgáltatás egy virtuális ingatlanközvetítő irodán (közvetítői fiók) keresztül valósul meg.

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag az INGATLANKORKEP3D.COM (Honlap) domain-en keresztül vehető igénybe, az Ingatlanközvetítő (Hirdető) a regisztrációt követően ezen a felületen kezelheti virtuális irodáját, Hirdetéseit, ingatlanos munkatársait.

Névválasztás

A Regisztráció során Hirdető a (virtuális) irodájának nevet választ (Felhasználónév), amely – amennyiben bejegyzett cégnévvel rendelkezik – az Ingatlanközvetítő neve, ugyanakkor ettől indokolt esetben eltérhet. Ugyanazon felhasználói névvel több Hirdető nem rendelkezhet.

Szolgáltató jogosult – indokolt esetben – a megadott felhasználói név utólagos megváltoztatására.

Ingatlanos munkatárs(ak)

Az (virtuális) iroda közvetítői fiókba Hirdető, illetve az általa meghatalmazott személy ingatlanokat tesz közzé, azokat kezeli.

 • a közvetítői fiók ingatlanos munkatársai adminisztrátori jogokkal rendelkezik
 • Szerződő (Ingatlanközvetítő-Hirdető) felel az ingatlanos munkatársak, illetve az Ingatlanközvetítőhöz (Hirdető) kapcsolódó feltöltő szoftver által feltöltött anyagért
 • Ingatlanközvetítő (Hirdető) felel az ingatlanos munkatársak által Honlapon, illetve a Szolgáltatás igénybevételekor folytatott tevékenységért

Szerződés

Hirdető a Szolgáltatásba történő regisztráció során magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit, beleértve jelen Különös rendelkezésekben foglalt Ingatlanközvetítőkre vonatkozó szabályokat.

A már regisztrált Ingatlanközvetítő (Hirdető) közvetítői fiókjába (virtuális iroda) történő belépéskor elfogadja az ÁSZF esetleges módosításait, valamint az esetlegesen módosított díjszabást.

A Szolgáltatások megrendelése kizárólag online történik, Felek között papír alapú szerződés megkötésére nem kerül sor. A Szolgáltatások megrendelése a megrendelt szolgáltatás tekintetében a Felek között szerződést hoz létre.  Szerződés nyelve a magyar.

Díjszabás

Az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges díjak összesítve megtalálhatóak a díjszabásban.

a nem ingatlan hirdetőkre vonatkozó rendelkezések

A nem ingatlant hirdetők (NI Hirdető) meghatározása

Nem ingatlan hirdetőnek minősül, aki szolgáltatási tevékenységet folytat, de működése során ingatlanközvetítési tevékenységet NEM végez, hanem más – az ingatlanügyletekhez kapcsolódó – szolgáltatásokat nyújt, termékértékesítést végez. (továbbiakban: NI Hirdető)

NI Hirdető kizárólag a hozzá tartozó szolgáltatáscsomagon belül tehet közzé hirdetést.

Az NI Hirdetőknek nyújtott szolgáltatás egy virtuális hirdetői irodán (NI hirdetőfiók) keresztül valósul meg.

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag az INGATLANKORKEP3D.COM és a KORKEP3D.HU (Honlap) domain-en keresztül vehető igénybe, az NI Hirdető a regisztrációt követően ezen a felületen kezelheti virtuális hirdetői irodáját, Hirdetéseit, ajánlatait.

Névválasztás

A Regisztráció során NI Hirdető a (virtuális) irodájának nevet választ (Felhasználónév), amely – amennyiben bejegyzett cégnévvel rendelkezik – az társaság neve, ugyanakkor ettől indokolt esetben eltérhet. Ugyanazon felhasználói névvel több Hirdető nem rendelkezhet.

Szolgáltató jogosult – indokolt esetben – a megadott felhasználói név utólagos megváltoztatására.

Az NI hirdetői fiókba Hirdető, illetve az általa meghatalmazott személy hirdetéseket, ajánlatokat tesz közzé, azokat kezeli.

 • az NI hirdetői fiók felhasználói adminisztrátori jogokkal rendelkezik
 • Szerződő (NI-Hirdető) felel a munkatársak által feltöltött anyagért
 • NI-Hirdető felel általa Honlapokon, illetve a Szolgáltatás igénybevételekor folytatott tevékenységért

Szerződés

NI-Hirdető a Szolgáltatásba történő regisztráció során magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit, beleértve jelen Különös rendelkezésekben foglalt nem ingatlant hirdetőkre vonatkozó szabályokat.

A már regisztrált NI-HirdetőI fiókjába (virtuális iroda) történő belépéskor elfogadja az ÁSZF esetleges módosításait, valamint az esetlegesen módosított díjszabást.

A Szolgáltatások megrendelése kizárólag online történik, Felek között papír alapú szerződés megkötésére nem kerül sor. A Szolgáltatások megrendelése a megrendelt szolgáltatás tekintetében a Felek között szerződést hoz létre.  Szerződés nyelve a magyar.

Díjszabás

Az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges díjak összesítve megtalálhatóak a díjszabásban.